Regulamin Konkursu Festfloor Best Photos Awards 2023

 

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki Konkursu Festfloor Best Photos Awards 2023.
2. Organizatorem Konkursu Festfloor Best Photos Awards 2023 [dalej: Konkurs], jest Festfloor Tomasz Dudek z siedzibą: ul. Żytnia 23, 05-850 Duchnice, posiadający NIP 6521666940 dalej: Organizator].
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, przy czym nie jest ani stworzony ani administrowany, ani wspierany ani sponsorowany przez Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs jest prowadzony na grupie https://www.facebook.com/groups/festfloor na Facebooku [dalej: Grupa Mikrocement Festfloor].
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook, będące kontem publicznym, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz będące członkami Grupy Mikrocement Festfloor (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i przystępuje do Konkursu w sposób dobrowolny;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu społecznościowego Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

 

§ 3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 18 grudnia 2023 roku do 28 grudnia 2023 do godziny 23:59.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie zdjęcia prezentującego realizację z mikrocementu w komentarzu pod wpisem konkursowym na Grupie Mikrocement Festfloor na Facebooku https://www.facebook.com/groups/festfloor . Realizacje ze zdjęć mogą być wykonane produktem dowolnej marki mikrocementu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie informacji odnośnie rodzaju /marki i koloru użytego mikrocementu, miejsca realizacji oraz wykonawcy realizacji.
3. Każdy z uczestników może umieścić po 1 zdjęciu / komentarzu konkursowym. Jeden uczestnik konkursu może być nagrodzony raz.
4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/groups/festfloor .
5. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w ust. 2 powyżej.
7. Organizator przewidział dla 2 zwycięzców nagrody określone w § 4 poniżej. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zamieszczonych zdjęć.
O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze wybory najlepszych pod względem technicznym i wizualnym zdjęć opisanych w punkcie 2 (Nagroda 1) oraz na podstawie ilości polubień konkursowych zdjęć przez innych uczestników Grupy Mikrocement Festfloor (Nagroda 2).
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 2 stycznia 2024 na Grupie Mikrocement Festfloor https://www.facebook.com/groups/festfloor oraz przez kontakt w wiadomościach prywatnych w serwisie Facebook z informacją o wygranej.
9. Nagroda 1 i Nagroda 2 – elektroniczny bon na zakupy w sklepie https://www.festshop.pl/ – zostanie przekazana w wiadomości prywatnej na Facebooku.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§ 4. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody (Nagroda 1 i Nagroda 2) – elektroniczny bon na zakupy w Sklepie https://www.festshop.pl/. Bon ma wartość 1000zł. Bon jest ważny do 31.12.2024. Bon może zostać wykorzystany na zakup dowolnych produktów w Sklepie do oznaczonej na nim kwoty. W przypadku dokonania zakupów na kwotę niższą od nominału bonu reszta nie będzie wydawana. W przypadku zakupów na kwotę wyższą niż nominał bonu, różnicę można opłacić przelewem bankowym lub innym sposobem płatności akceptowanym w Sklepie.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu społecznościowego Facebook, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów i przeglądarek.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika Konkursu jakichkolwiek praw osób trzecich na skutek lub w związku z publikacją zdjęcia określonego w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Festfloor Tomasz Dudek z siedzibą: ul. Żytnia 23, 05-850 Duchnice, posiadający NIP 652166694.
3. Dane osobowe Uczestnika w postaci imienia/nazwiska/ nicka z serwisu Facebook są przetwarzane na podstawie zgody i w celu uczestnictwa w Konkursie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, nie będą powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo:
a. wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c. żądania od Organizatora usunięcia swoich danych osobowych;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
8. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
9. W momencie usunięcia profilu Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą przesłania zdjęć Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
2. Z chwilą przesłania zdjęć, Uczestnik zobowiązują się przenieść na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na portalach internetowych www.festfloor.pl, www.festfloor.eu, www.festfloor.es, profilu https://www.instagram.com/festfloor/, https://www.facebook.com/festfloor oraz na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:
a. wyłącznego używania i wykorzystania zdjęć, będących przedmiotem konkursu, we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,
b. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu zdjęć na nośnikach elektronicznych,
c. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych
d. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie zgłaszać roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez nich zdjęć dostarczonego do konkursu.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2023 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w portalu społecznościowy Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/groups/festfloor
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.festfloor.pl/regulamin-konkursu
6. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez podawania przyczyn.