Grzyb i pleśń na ścianie w domu: przyczyny i usuwanie

Wiele osób z nas miało pro­blem z grzy­bami oraz ple­śnią na ścia­nie w domu. Cza­sami przy­czyna jest bar­dzo skom­pli­ko­wana i nie tak łatwo pozbyć się źró­dła tego pro­blemu. Niek­tóre grzyby i ple­śnie trudno jest usu­nąć, ale nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Mogą się one poja­wić w miesz­ka­niach, które są w dobrym sta­nie ale rów­nież w sta­rych, podnisz­czo­nych domach. Jeśli posia­dasz taki pro­blem i nie wiesz co masz zro­bić to zapra­szam do prze­czytania tego arty­kułu. 

Przy­czyny powsta­wa­nia

Jedną z naj­częst­szych przy­czyn powsta­wa­nia ple­śni czy grzy­bów na ścia­nie jest zła cyr­ku­la­cja powie­trza oraz zbyt duża wil­goć. Jeśli nasz dom ma złą izo­la­cję lub prze­cieka dach w jakimś miej­scu to możemy być pewni, że w pew­nym momen­cie pojawi się ten pro­blem. Musimy pamię­tać o odpo­wied­nim ogrze­wa­niu domu, wie­trzyć co jakiś czas pokoje, nawet na pięć minut uchy­lić okno. Jeśli nasz dom będzie w złym sta­nie tech­nicz­nym lub będziemy mieć nie­sprawną wen­ty­la­cję to w takim przy­padku rów­nież mogą się poja­wić kło­poty zwią­zane z ple­śnią czy grzy­bem. Trzeba mieć na uwa­dze, że takie rze­czy mogą powo­do­wać pro­blemy zdro­wotne, więc warto oczy­ścić swój dom czy miesz­ka­nie. Na począ­tek jed­nak dowiedz się jakiego rodzaju wykwit poja­wił się na ścia­nie. 

Grzyb na ścia­nie

Sto­czek domowy i gni­lica mózgo­wata to dwa naj­czę­ściej spo­ty­kane grzyby. Lubią loko­wać się na i pod drew­nia­nymi czę­ściami naszego miesz­ka­nia czy domu. Na przy­kład na boaze­rii czy scho­dach. Nie­stety nie ma dla nich zna­cze­nia czy jest to wyko­nane z drzewa igla­stego czy liścia­stego, ponie­waż ata­kują każdy rodzaj drewna. Gdy chcemy pozbyć się wykwi­tów ze ścian, musimy mieć na uwa­dze, że nie wystar­czy pozbyć się grzyba ze ściany. Pro­blem tkwi głę­biej i jest z tym nie­stety wię­cej pracy. Naj­waż­niej­sze na począ­tek jest to aby zna­leźć przy­czynę wil­goci. Wielu eks­per­tów mówi, że dużą rolę w poja­wie­niu się grzyba jest zła wen­ty­la­cja, jed­nak woda może prze­do­sta­wać się do pomiesz­cze­nia z zewnątrz. Wtedy trzeba zna­leźć tę usterkę i napra­wić ją. 

Pleśń na ścia­nie

Pleśń łatwo roz­po­znamy na naszej ścia­nie. Zwy­kle two­rzy sku­pi­ska plam o bar­wach czar­nych, zie­lo­nych lub rdza­wych. Naj­czę­ściej w naszych miesz­ka­niach poja­wiają się te trzy rodzaje: ple­śniak zie­lony, kro­pi­dlak czarny czy cytry­nowy. Pleśń zazwy­czaj powo­duje roz­dzie­le­nie powłok malar­skich, tapet czy tyn­ków. Na szczę­ście pokrywa tylko wierzch­nią war­stwę więc jest z nią mniej zachodu niż z grzy­bami. 

Jak się ich pozbyć?

Musimy zwe­ry­fi­ko­wać czy nie mamy jakiś poważniejszych uste­rek w konstrukcji dachu czy rynny oraz zniwelować pro­blem przedostawaniu się wody z zewnątrz do naszego mieszkania. Trzeba to zro­bić, bo inaczej pro­blem będzie stale powracać. Jeśli ten pro­blem będziemy mieć z głowy, to następnym kro­kiem jest spraw­dze­nie przy­czep­no­ści tynku do ściany w miej­scu, gdzie wystąpił pro­blem. Aby to zro­bić należy popu­kać młot­kiem w miejscu gdzie jest mokro. Jeśli usły­szysz głuchy odgłos to zna­czy, że będzie trzeba skuć starą warstwę tynku i nało­żyć nową. Pole­cam Ci nało­żyć rów­nież mostek sczepny, który jest odporny na wodę oraz mróz. Powo­duje on więk­szą przy­czep­ność międzywarstwową materiałów. Jeśli w Twoim przy­padku będzie konieczne sku­cie tynku, pamię­taj aby odsło­nić mur o jeden metr wię­cej od wykwitu. Trzeba bardzo dokładnie oczy­ścić miej­sce szorstką szczotką, a następ­nie starannie ją oczy­ścić i wysu­szyć. Kolej­nym kro­kiem jest zastosowanie na ściany odpo­wied­niego pre­pa­ratu na grzyby i pleśń, tak by ich zarod­niki nie dosta­wały się do naszego miesz­ka­nia. Należy być przy jego nakła­da­niu bar­dzo ostroż­nym i słu­chać instruk­cji pro­du­centa. Tyn­ko­wa­nie ściany możemy zacząć dopiero wtedy, gdy pre­pa­rat całkowicie wnik­nie  i będzie on sucha. Gdy sły­szymy pełny odgłos to wtedy wystar­czy tylko umyć szorstką szczotką tą część ściany, która jest zain­fe­ko­wana.